مطالعه تطبیقی کهن الگویی در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر بر پایه دستاوردهای مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی

مطالعه تطبیقی کهن الگویی در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر بر پایه دستاوردهای مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی

دریافت

مطالعه تطبیقی کهن الگویی در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر بر پایه دستاوردهای مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی طبیعی است که هر شاعر و هنرمندی، هنر خود را با استفاده از اجزا و مواد فرهنگ و ملیت خود عرضه می‌کند اسطوره‌ها بخشی از ملیت، تمدن و فرهنگ هر ملتی را تشکیل می‌دهند و به مرور زمان، به نمادهای ملی تبدیل می شوند، به این سبب ابزاری کارآمد برای برخی از کاربردهای هنری محسوب می‌شوند شالودۀ ادبیّات هر ملت، اساطیری است که بسیاری از آن‌ها از گزند فراموشی رهایی
دسته بندی
زبان و ادبيات فارسي
بازدید ها

310
فرمت فایل

docx
حجم فایل

325 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

280

89,100 تومان
 اسطوره، یا از طریق صور خیال یا از طریق تصاویر كهن‌الگویی در اثر ادبی بروز می‌یابد. خودآگاهی، ناخودآگاهی و ناخودآگاه جمعی و كهن الگو از دیدگاه یونگ نیز در فهم اسطوره مهم است. به دیگر سخن، كهن الگوها در قالب پیكره، نوعی اسطوره می آفرینند و جزء جدایی ناپذیر از كلیات اندام وارِ سازگان شعر و  اثر هنری  به شمار می‌آیند. بار دیگر این نکته را اذعان می کنیم که رشتۀ باریک و نامرئی‌ای بین کهن‌الگو و اسطوره قرار دارد ؛ از همین رو به نقد اسطوره ای نقد کهن الگویی نیز می‌گویند.از همین رو، رابطة میان ادبیّات به ویژه شعر و اسطوره، از جمله مباحث جذاب نظریه و نقد اسطوره ای كهن الگویی است. به طور كلی، اسطوره به دو گونه در ادبیات به طور عام و در شعر به طور خاص، متجلی می شود: اول اینكه، اسطوره از طریق صور خیال و صنایع ادبی چون استعاره، تمثیل، به ویژه تلمیح و نماد، در شعر حضور و بروز می یابد. چنان كه عده ای استعاره را از نظر ساختاری زمینة مشترك میان اسطوره و ادبیات می دانند؛ عده ای دیگر استعاره را اسطوره ای فشرده می دانند و برخی نیز اسطوره را گونة گسترده و متورم یك استعاره و یا استعاره را «افسانه ای خلاصه شده در نظر می آورند»(شمیسا، 1378: 215) از طرف دیگر،در شعر متجلی می شود: « تصویر كهن الگویی » اسطوره از طریق كهن الگوها  یا عناصر اسطوره شناسی یا بن مایه های كهن الگویی از گنج‌خانۀ تصاویر كهن الگویی سربرمی آورند. این بن مایه ها چه به صورت دیداری، نمایشی، موسیقایی بازنمایی شوند چه به رشتة كلام درآیند، معمولاً به صورت متوالی با هم در ارتباطند كه آن را اسطوره نامیده‌اند. از این رو، اسطوره ها معمولاً تراوش های خودجوش روان نیستند؛ اسطوره ها به واسطة فرهنگ رشد و نمو می‌یابند. در قرون متمادی، فرهنگ های بی شمار از گنجینة تصاویرِ كهن الگویی ناخودآگاه[1] جمعی مشترك میان ابنای بشر، گونه‌ای شگفت‌انگیز از اسطوره ها ابداع كرده است. اسطوره شناسی در كل،   آینه‌ای می‌شود، برای ناخودآگاه جمعی كه بنیان روان شناختی مشترك كل زندگی بشر محسوب   می‌شود.اسطوره‌ها مبیّن ساختارهای غریزی و كهن الگویی ناخودآگاه ذهن به شمار می روند.»(والکر[2]، 2002: 4) در گسترۀ جهان هنری اندیشه‌ای همگون وجود دارد که راوی زندگی انسان ها در گذر نسل ها و فرهنگ هاست؛ طرحی مکرر که همچون آیینه‌ای نشانگر آرزو و آلام انسانی با زبان نمادها و اشکال آشناست و خواننده با ادراک و تعمیم آن‌ها به زندگی واقعی خود، با این شخصیت‌های داستانی همراه و همدرد می شود؛ زیرا آن ها بیانگر الگوی مشخصی از جهان بینی هستند که از ناخودآگاه جمعی سرچشمه می‌گیرد.   کارل گوستاو یونگ با طرح و تبیین این مفهوم، گام آغازین را درمعرفی بخش عظیم و ناشناخته ای از روان آدمی برداشت. بنابر تعریف یونگ ، ناخودآگاه جمعی مجموعۀ خصلت ها و تمایلات  مشترک بشری است که در تمام فرهنگ ها، نژادها، و زمان‌های ادراکی یکسان از آن ها می‌شود. با نگاهی تمثیلی اگر خودآگاهی فردی را همچون جزیره‌ای بر پهنای بیکران دریا فرض کنیم،  ناخودآگاه فردی بخش های زیر این جزایر و ناخودآگاه جمعی کفّ دریا است که تام این جزایر بر آن استوار است.»(شولتز و همکاران، 1370: 302) کهن الگوها را  می‌توان «دستور زبان ذهن» نامید؛ بدین معنی که ذهن آدمی در چارچوب آن ها جهان پیرامونش را درک می‌کند. از آنجا که تجربه‌های مشترک بشری بی شمارند،؛ تعداد کهن الگوهای  نمادهای همگانی نیز بسیار است، که از آن جمله می‌توان به قهرمان، حیوان، سایه، آنیما و پیردانا و … اشاره کرد. به عقیدۀ یونگ ، افراد بشر گرچه در طول هزاران سال زندگی، از نظر سکونتگاه، نژاد، ساختار اجتماعی و … تفاوت های بنیادی داشته اند؛ اما همگی تجربیّات یکسانی را دربارۀ مسائل عمدۀ فرهنگی ، عاطفی و فلسفی پشت سر گذاشته‌اند. برای نمونه مسئلۀ مرگ برای همۀ آدمیان در هر کجا باشند، مطرح است، پس انتظار می‌رود که به این مفهوم در همۀ فرهنگ‌ها توجه شود. از همین گونه است انواع مفاهیم تجربی، بروز واکنش های یکسان عاطفی و جسمی از سوی نسل ها، موجب تثبیت این تجربه های مشترک در ژن‌ها و در نهایت تبدیل آن ها به جزیی از روان آدمی  شده است، گرچه یونگ دربارۀ موروثی بودن  این نمادها می نویسد:«من به هیچ عنوان دعوی ندارم که این تصورات و مفاهیم و اندیشه ها موروثی است؛ اما فکر می کنم که آدمی امکان داشتن و ساختن این تصورات و پندارها را به ارث می‌برد و معنای این دو سخن یکی نیست. »(ستاری، 1366: 499-500)   از این رو، می‌بینیم که به عنوان نمونه اسطوره‌ای با مضمون رویین تنی قهرمان در بیشتر فرهنگ های باستانی، حتی آن‌هایی که به ظاهر هیچ گونه مبادلات فرهنگی با هم نداشته‌اند، به چشم می خورد.   ادراک همسان چنین پدیده‌های مشترکی سبب شده است که انسان‌ها از پشت عینکی واحد نظاره‌گر هستی باشند؛ اما «اگر کاوش در ضمیر ناخودآگاه ضمیر آگاه را به تجربه کردن صورت مثالی (کهن الگو) برساند، فرد با تضادهای ژرف بشری مواجه خواهد شد، و این رویارویی به نوبۀ خود به امکان تجربۀ مستقیم روشنایی و تاریکی، مسیح و شیطان خواهد انجامید.»(یونگ، 1373: 46) از نظر یونگ، این کهن الگوها حاصل تجربیات ممتد انسانی بوده و پیوسته در حال نو شدن هستند و به شکل اساطیر که گریبان اندیشۀ وی را هر گز رها نمی کند و در ذهنش پرسش هایی بر می انگیزند که هیچ گاه پاسخ به تمام و کمال خرسند کننده ای نمی یابند؛ از قبیل معنای مرگ و زندگی و سرنوشت بشر و سرّ هبوط و امید رستگاری، شناخت موطن اصلی خویش و شوق بازگشت به آن و … که اسطوره شناسان ردپای چنین موضوعات «تاریخ گذری» را در بعضی رمان ها و نمایش نامه های رمزی دوران ما بازیافته اند. اسطوره، معرفتی باطنی است و در واقع نوعی عرفان و مذهب اسرار محسوب می شود.»(ستاری 1376: 12)  درواقع، این اساطیر که نمود کهن الگوها هستند در قالب رمزی تجلی می یابند و مدام در حال تکرار شدن هستند؛ چون نیاز فطری بشرند و بنابراین در هر دوره بدان ها نیاز است و لیکن در هر دوره بنا به اقتضای آن دورۀ اسطورۀ قدیمی ناپدید شده ؛ اما از بین نمی رود؛ ولی در دورۀ جدید بنا به شرایط آن، در قالبی نمادین و جدید ظهور می یابد . کند و کاو در ادبیات ملل جهان و بررسی تشابهات و تفاوت‌های آن‌ها با یکدیگر، ذیل رشتة ادبیات تطبیقی[3]، یکی از شاخه‌های مهم تحقیقات ادبی یک و نیم سدة اخیر دوران ماست که تدوین قوانین علمی آن ذیل نام ادبیات تطبیقی به اوایل قرن نوزدهم در غرب مربوط می‌شود. مؤلفان کتاب نظریة ادبیات (1973، به فارسی 1382)، معتقدند نخستین بار ماتیو آرنولد[4] در سال 1848 با استفاده از اصلاح «تاریخ بیهقی» آمپر[5]، این شاخه از پژوهش ادبی را ذیل ادبیات تطبیقی در زبان انگلیسی رایج کرد (ولک و وارن، 1382: 40). ایوشورل[6] در ادبیات تطبیقی (1989، به فارسی 1386)، کاربرد ادبیات تطبیقی را برای نخستین بار در زبان فرانسه به سال 1817 می‌داند، سالی که از سوی ف. نوئل[7] برای توصیف دروس انگلیسی ادبیات و اخلاق از منظر دروس فرانسوی و لاتینی به کار برده شده بود (شورل، 1386: 24). آبل فرانسوا ویلمن[8]، استاد دانشگاه سوربن، نخستین دانشمندی است که در سال 1827 برای نخستین بار این اصطلاح را در معنی امروزی خود در فرانسه رایج کرد و بعدتر کسانی چون هیپولیت تن[9]، گاستن باری[10] و فردینان برونتیر[11] اصول آن را تدوین کردند (غنیمی هلال، 1373: 88-107). برخی از منتقدان، این شاخه از تحقیقات ادبی را هنوز صاحب نظریه نمی‌دانند و ترجیح می‌دهند برای تعریف این اصطلاح از «روش» سخن بگویند تا نظریه (شورل، 1386: 183). در هر صورت، این رشته همپا با سایر رشته‌های علمی تطبیقی در اوایل قرن نوزدهم میلادی در فرانسه پا گرفت و رفته رفته به دیگر کشور‌های جهان نیز راه یافت. مکتب ادبیات تطبیقی فرانسه با تأکید بر تفاوت‌های زبانی و ملی، بیشتر در تلاش بوده است تا تأثیر ادبیات کشوری را بر ادبیات کشوری دیگر در بستری تاریخی بررسی کند. از سوی دیگر، مکتب آمریکایی با تغییر نگرش در سؤالات اصلی این حوزه، کوشیده دامنه مطالعات را از حوزۀ ادبیات صرف به دیگر حوزه‌های فکری بکشاند و مجال بیشتری را برای پژوهش‌های سنجش فراهم آورد. این پژوهش درصدد است تا ضمن بررسی محدودیت‌های مکتب فرانسه، نشان دهد چگونه با تلفیق معیارهای نقد کهن الگویی و قابلیت‌های مکتب ادبیات تطبیقی آمریکایی می توان دو حوزۀ نقد و ادبیات تطبیقی را- اگر بتوان آن‌ها را دو حوزۀ متفاوت نامید- وارد تعاملی کارآمد و سازنده کرد؛ تعاملی که ضمن تلاش برای رفع کاستی‌های حوزه‌ای خاص سعی دارد با استفاده از دامنۀ شمول بالای مضمون کهن الگو، ادبیات را با دیگر حوزه‌های تفکر بشری پیوند دهد این نوع بررسی‌های بین رشته‌ای می‌تواند از کاستی‌های احتمالی پژوهش‌های تک ساختی بکاهد و قابلیت‌های اشکال مختلف کهن الگو را در این نوع مطالعات نشان دهد، به منظور ارائه مدلی عملی، مقاله با تمرکز بر کهن الگوی … به بررسی تطبیقی دو اثر حماسی – اسطوره‌ای شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسۀ هومر می‌پردازد. اغلب تاریخ‌نگاران ادبی، قرن نوزدهم فرانسه را خاستگاه ادبیات تطبیقی می‌دانند؛ جایی که ویلمن[12] به سال 1828 م. نخستین بار به‌طور جدی از تأثیر متقابل ادبیات انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی در یکدیگر سخن گفت (حدیدی، 1373: 1). این شیوۀ مطالعه، ادبیات ملی را از انزوا می‌رهاند؛ از پیوند پنهان ادبیات با ادبیات دیگر ملل غبار غلظت می‌زداید و ادبیات را با دیگر شئون تفکر و اعتقادات بشری آشتی می‌دهد. چنین نگرشی به ادبیات و مطالعات ادبی بیشتر، برآمده از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اروپای قرن نوزدهم است. مارکس و انگلس[13] در بیانیۀ حزب کمونیست[14] آن‌‌چنان که گوته[15] پیش‌تر گفته بود، به نوعی ادبیات جهانی اشاره می‌کنند: تنگ نظری و یک جانبه نگری ملی بیش از پیش امری غیر ممکن می‌نماید و از بطن ادبیات ملی و قومی، ادبیات جهانی سربر می‌آورد (38-39). از نگاه گوته، هدف این ادبیات جهانی[16] ایجاد روحیه تفاهم و تعاون میان انسان‌هاست. غنیمی هلال نیز در کتابش با عنوان «ادبیات تطبیقی» مضمون مشابهی را در تبیین اهداف ادبیات تطبیقی به‌کار می‌‌برد:« ادبیات تطبیقی قادر است از طریق شناساندن میراث‌های تفکر مشترک»، به تفاهم و دوستی ملت‌ها کمک مؤثر بنماید» (44). آرمان ادبیات جهانی را شاید بتوان به اعتباری، روح ادبیات تطبیقی دانست؛ اما در عمل هنوز موانع بسیاری پیش‌روی تحقّق این آرمان قرار دارد. آن‌چه اکنون بیشتر ذهن پژوهشگران این حوزه را به خود مشغول داشته، تعریف مبانی و اهداف این رشته است. در ادامه ضمن معرفی دیدگاه‌های دو مکتب اصلی ادبیات تطبیقی (مکتب فرانسوی و آمریکایی) به نقد و بررسی هر یک می‌پردازیم و سپس نشان می‌دهیم چگونه در چارچوب دیدگاه آمریکایی، می‌توان با بهره‌گیری از قابلیت‌های نقد کهن الگویی بستری را بریا مطالعات تطبیقی فراهم آورد. نکته‌ای که در این قسمت قابل ذکر است، رابطۀ تاریخی میان ادبیات‌ها در آثار مورد مطالعه است. چگونه پژوهشگر ادبیات تطبیقی می‌تواند اطمینان پیدا کند که مستندات تاریخی در ادعاهایشان، مبنی بر پیوند تاریخی بین افراد یا فرهنگ‌ها، راه را به خطا نرفته‌اند؟ آیا سنجشگر ادب‌دان به تنهایی می‌تواند بر درستی چنین روابطی صحّه بگذارد؟ آیا کشف خطاهای احتمالی در این نوع اسناد تاریخی – که البته بعید هم به‌نظر نمی‌رسد- شالودۀ مطالعات تطبیقی را ناپایدار نمی‌کند؟ آیا با فرض وجود مدارک مستدل تاریخی، نمی‌توان تصور کرد که نویسندۀ اثر از منابع دیگری با ویژگی‌های مشابه در نوشتن اثرش الهام گرفته باشد؟ آیا امکان ندارد هر دو اثر مورد مطالعه از منبع مشترکی که اکنون دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست تأثیر پذیرفته باشند؟ آیا می‌توان همواره منتظر ماند تا خود نویسنده با راحت به وجود این ارتباط اذعان کند؟ حال به فرض تصریح نویسنده به وجود این نوع ارتباط، چگونه می‌توان میزان این تأثیر پذیری را مشخص کرد؟ آیا نویسنده غیر از آن‌چه آشکارا به آن اذعان داشته است، در کتابش از اثر یا آثار دیگران متأثر نبوده است به سؤالاتی از این دست باعث می‌شود چنین مطالعاتی اغب بسیار سخت، غیر قابل اعتماد و گاه حتی ناممکن شود. این ابهام از یک‌سو درستی بسیاری از مطالعات را مورد تردید قرار می‌دهد و از سوی دیگر باعث بی‌انگیزگی پژوهشگران می‌شود که فارغ از معیارهای زبانی، ملی و روابط تاریخی به دنبال درک عمیق‌تری از روابط ادبی و پیوند ادبیات با دیگر حوزه‌های معرفتی هستند. مکتب آمریکایی را می توان تا حدی تلاش برای خروج از بن‌بست دانست.   [1]The collective unconscious [2] walker [3] Comparative Literature [4] Mattew Arnold [5] J.J.Ampere [6] Yves Cherrel [7] F.Noel [8] A.F.Willemain [9] Hippolyte Tain [10] Gaston Bedier [11] Ferdinand Branetiere [12]. Villemain [13].  Morx and Engles [14]. Manifesto of Communist Party [15]. Goethe [16].  Weltliteratur مطالعه تطبیقی کهن الگویی در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و ادیسه هومر بر پایه دستاوردهای مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی

 • دانلود دیوار محافظ (حایل )

  دانلود دیوار محافظ (حایل ) دریافت دانلود دیوار محافظ (حایل ) دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دیوارهای محافظ را معمولا با سنگ لاشه ماسه و سیمان و آهک با تارد…

 • گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور)

  گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) دریافت گزارش كارآموزی در شركت ترانس اصفهان (تولید كننده ترانسفورماتور) دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 گزارش كارآموزی در…

 • مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جريانی

  مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جريانی دریافت مقاله تعيين گروههای سنگی پتروفيزيکی با استفاده از مفهوم واحدهای جريانی هدف از بررسی ویژگی­های مخزنی، مشخص کردن توزیع فضایی شاخص­های پتروفیزیکی مانند تخلخل، تراوایی و اشباع شدگی…

 • دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر

  دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر دریافت دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2341 کیلوبایت…

 • دانلود تحقیق فتو دیود

  دانلود تحقیق فتو دیود دریافت دانلود تحقیق فتو دیود دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 همانطور که می دانید دیود ها جریان الکتریکی را در یک جهت از خود عبور می…

 • نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری اتوکد

  نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری اتوکد دریافت نقشه ساختمان 4 طبقه 80 متری اتوکد دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 157 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نقشه های پلان خانه 4 طبه 80 متری قیمت فایل…

 • پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک

  پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک دریافت پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…

 • کتاب هفت مهارت کلیدی در فروش بیمه

  کتاب هفت مهارت کلیدی در فروش بیمه دریافت کتاب هفت مهارت کلیدی در فروش بیمه دسته: بیمه بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 909 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 کتاب مهارت های فروش بیمه قیمت فایل فقط 16,500 تومان…

 • پروپوزال (عقود رضایی و تشریفاتی در فقه و حقوق)

  پروپوزال (عقود رضایی و تشریفاتی در فقه و حقوق) دریافت پروپوزال (عقود رضایی و تشریفاتی در فقه و حقوق) پروپوزال (عقود رضایی و تشریفاتی در فقه و حقوق) دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 43 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • تعریف و تفسیر پلاک موتورهای الکتریکی و ماشینهای ابزار

  تعریف و تفسیر پلاک موتورهای الکتریکی و ماشینهای ابزار دریافت تعریف و تفسیر پلاک موتورهای الکتریکی و ماشینهای ابزار برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه فاز میبایست به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملا توجه نمودشکل پلاک موتورهای سه…

 • ارتباط کلاینت سرور بصورت با سوکت ها

  ارتباط کلاینت سرور بصورت با سوکت ها دریافت ارتباط کلاینت سرور بصورت با سوکت ها برنامه برقراری ارتباط یک سرور با چند کلاینت از طریق سوکت دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 212 فرمت فایل rar حجم…

 • تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی

  تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی دریافت تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی…

 • جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار)

  جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار) دریافت جوشکاری سازه های فولادی (روش قوسی با الکترود روکش دار) دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 سازه فولادی مجموعه ای…

 • طراحی مرسدس بنز C250

  طراحی مرسدس بنز C250 دریافت طراحی مرسدس بنز C250 دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 26681 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود طرح مرسدس بنز سی 250 بانرم افزار راینو قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و شادکامی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و شادکامی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی روان شناختی، سازگاری اجتماعی و شادکامی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی مبانی نظری وپیشینه تحقیق انزوای اجتماعی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 243 فرمت فایل doc حجم فایل 68 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 62 29,700 تومان توضیحات:…

 • طرح توجیهی احداث باغ پسته

  طرح توجیهی احداث باغ پسته دریافت طرح توجیهی احداث باغ پسته دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 Pistachio forests قیمت فایل فقط 7,700 تومان طرح توجیهی احداث باغ پسته…

 • طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA

  طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA دریافت طلایی ساخت سیستم¬های ارتباط توزیعی قابل اعتماد با CORBA نرم افزار­های ارتباطی و خدمات توزیعی برای برنامه های کاربردی نسل بعدی باید قابل اعتماد، کارآمد، انعطاف پذیر و توسعه­پذیر باشند…

 • گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان

  گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان دریافت گزارش كارآموزی در شركت علمی و تحقیقاتی اصفهان دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3822 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 گزارش كارآموزی در شركت علمی…

 • دانلود تحقیق تاثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی

  دانلود تحقیق تاثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی دریافت دانلود تحقیق تاثیر علم و تکنولوژی بر جنبش های اجتماعی دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 جنبش های اجتماعی…

 • اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال

  اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال دریافت اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 117 فرمت فایل doc حجم فایل 55…

 • تحقیق کارشناسی مدیریت (بررسی نقش و عوامل فرآیند شایسته سالاری بر سلامت اداری نظام اداری ایران)

  تحقیق کارشناسی مدیریت (بررسی نقش و عوامل فرآیند شایسته سالاری بر سلامت اداری نظام اداری ایران) دریافت تحقیق کارشناسی مدیریت (بررسی نقش و عوامل فرآیند شایسته سالاری بر سلامت اداری نظام اداری ایران) تحقیق کامل کارشناسی با عنوان (بررسی نقش…

 • دانلود پاورپوینت معماری سبک دیکانستراکشن

  دانلود پاورپوینت معماری سبک دیکانستراکشن دریافت دانلود پاورپوینت معماری سبک دیکانستراکشن شامل 2 پاورپوینت 19 و 46 اسلایدی خلاصه ای از اسلایدها در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 134 فرمت فایل pptx حجم فایل 5.273…

 • دانلود پاورپوینت برج های سینی دار

  دانلود پاورپوینت برج های سینی دار دریافت دانلود پاورپوینت برج های سینی دار دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 برجهای سینی داراستوانه هایی عمودی هستند كه در آنها…

 • خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی

  خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی دریافت خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی لینک خرید و دانلود فایل تحقیق jit فلسفه مدیریت ژاپنی دسته بندی عمومی بازدید ها 226 فرمت فایل rar حجم فایل…

 • پاورپوینت بررسی شبکه‌های وایرلس

  پاورپوینت بررسی شبکه‌های وایرلس دریافت پاورپوینت بررسی شبکه‌های وایرلس پاورپوینت بررسی شبکه‌های وایرلس در 45 اسلاید قابل ویرایش همراه با تصاویر و توضیحات کامل دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 111 فرمت فایل ppt حجم فایل 2.231 مگا بایت…

 • تحقیق Java CGI How To

  تحقیق Java CGI How To دریافت تحقیق Java CGI How To دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 115 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 این مدارك How To چگونگی تنظیم سرور برای میسر ساختن برنامه های…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار مصرف کننده دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 108 فرمت فایل…

 • مقاله آناتومی و فیزیولوژی بافتهای پیوندی خاص

  مقاله آناتومی و فیزیولوژی بافتهای پیوندی خاص دریافت مقاله آناتومی و فیزیولوژی بافتهای پیوندی خاص دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 استخوان‌ها، بخش ضروری سیستم جنبنده را تشكیل می‌دهند و به…

 • پرسشنامه عملکرد شغلی

  پرسشنامه عملکرد شغلی دریافت پرسشنامه عملکرد شغلی دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 پرسشنامه عملکرد شغلی قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه عملکرد شغلی روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر : دارد…

 • دانلود تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده

  دانلود تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده دریافت دانلود تحقیق آثار زیست محیطی خودروهای از رده خارج شده دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 بسیاری از كشورها با…

 • طرح برچسب دوغ محلی، کارت ویزیت دوغ محلی

  طرح برچسب دوغ محلی، کارت ویزیت دوغ محلی دریافت طرح برچسب دوغ محلی، کارت ویزیت دوغ محلی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1231 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح برچسب دوغ…

 • پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت

  پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت دریافت پاورپوینت نظریه های جدید روانشناسی شخصیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه های جدید روانشناسی شخصیت،…

 • مقاله امنیت بانك های اطلاعاتی‌

  مقاله امنیت بانك های اطلاعاتی‌ دریافت مقاله امنیت بانك های اطلاعاتی‌ مقاله امنیت بانك های اطلاعاتی‌ دسته بندی امنیت بازدید ها 104 فرمت فایل doc حجم فایل 25 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 7,700 تومان امروزه اهمیت و كاربرد…

 • بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان

  بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان دریافت بررسی موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج های غیراصولی از دیدگاه دانشجویان بنای خانواده یعنی جایی که انسان در آن به آرامش و کمال می رسد حال…