روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت

روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت

دریافت

روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 381 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت قیمت فایل فقط 9,900 تومان فهرست مقاله: چکیده روش ها نتایج تمامیت صحت انطباق: توجیه پذیری( معقول بودن) رواج( به موقع بودن) بحث اصطلاحات و ابعاد کیفیت داده ها روش ارزیابی کیفیت داده ها مسیر های آینده محدودیت ها نتیجه گیری بخشی از ترجمه فارسی مقاله: از آنجا که پذیرش و استفاده از پرونده های الکترونیکی سلامت موجب دسترسی آسان تر و ترکیب ساده تر داده های بالینی شده اند، توجه روز افزونی به انجام تحقیقات با داده های جمع اوری شده در طی روند مراقبت های بالینی صورت گرفته است.(1-2). موسسه ملی سلامت، بر افزایش استفاده مجدد از پرونده های الکترونیک برای سلامت تاکید کرده است و انجمن تحقیقات بالینی به طور فعالانه روش هایی را برای استفاده ثانویه از داده های بالینی جست و جو کرده است(3). پرونده های الکترونیک سلامت عملکرد فراتری از رجیستری های موجود و انبار های داده ها از نظر حجم داشته و استفاده مجدد از این داده ها موجب کاهش هزینه ها و ناکارامدی های مرتبط با تحقیقات بالینی می شود. همانند سایر اشکال تحقیقات گذشته نگرانه، مطالعاتی که از داده های پرونده های الکترونیک استفاده می کنند، نیازی به گزینش بیمار یا جمع اوری داده ها ندارند که هر دوی این فرایند ها، پر هزینه و زمان بر هستند. داده های مربوط به پرونده های سلامت الکترونیک نیز زمینه را رای دسترسی به مراقبت های پزشکی، وضعیت و برایند های یک جمعیت متنوع هموار ساخته اند، جمعیتی که معرف بیماران واقعی هستند. استفاده ثانویه از داده های جمع اوری شده در پرونده های الکترونیک سلامت، گامی مهم در کاهش هزینه های تحقیقاتی، افزایش تحقیقات مبتنی بر بیمار و تسریع سرعت کشفیات پزشکی جدید است. علی رغم این مزیت ها، استفاده مجدد از داده های پرونده الکترونیک از سلامت با تعدادی از عوامل از جمله نگرانی های مربوط به کیفیت داده ها و مناسبت آن ها برای تحقیق، محدود شده است. به طور کلی پذیرفته شده است که، در نتیجه تفاوت ها در اولویت های بین شرایط تحقیقاتی و بالینی، داده های بالینی با دقت یکسان و مشابه با داده های پژوهشی(4) ثبت نمی شوند. به علاوه، بارمن(5) بیان کرده است که ظهور فناوری اطلاعات سلامت نظیر پرونده های سلامت الکترونیک منجر به بهبود کیفیت داده ها به جای ثبت مجدد مقادیر زیادی از داده های بد شده است. به دلیل این نگرانی ها در خصوص کیفیت داده ها، وان در لی(6) در مورد استفاده مجدد از داده های بالینی برای تحقیقات هشدار داده اند و اولین قانون انفورماتیک را پیشنهاد کرده است. داده ها بایستی تنها بر اساس هدفی که جمع اوری شده اند مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این نگرانی ها در خصوص کیفیت داده ها از زمان معرفی و ظهور پرونده های سلامت الکترونیک وجود داشته اند، با این حال هیچ گونه اجماعی در خصوص کیفیت داده های بالینی الکترونیک و یا مفهوم کیفیت داده ها در زمینه پرونده های سلامت الکترونیک وجود نداشته است. یکی از پذیرفته شده ترین مفاهیم کیفیت توسط جوران(7) ارایه شده است که بیان داشته است که کیفیت به صورت ” مناسب بودن برای استفاده” تعریف میشود. در زمینه کیفیت داده ها، این بدین معنی است که داده ها در زمان نیاز دارای کیفیت کافی باشند. مطالعات گذشته در خصوص کیفیت داده های پرونده سلامت الکترونیک، نتایج بسیار متفاوتی را گزارش کرده اند. هوگان و وگنر(8) در مرور منابع خود در سال 1997، به این نتیجه رسیده اند که صحت داده ها بین 44 و 100 درصد و کامل بودن آن ها بین 1.1 و 100 درصد بسته به مفاهیم بالینی مطالعه شده متغیر است. به طور مشابه، تیرو و همکاران(9) در محاسبه حساسیت انواع مختلف داده های پرونده های سلامت الکترونیک در منابع، به این نتیجه رسیده اند که این مقادیر بین 0.26 و 1.00 متغیر بوده است. چان و همکاران(10) در سال 2010 به بررسی کیفیت مفاهیم بالینی در موسسات مختلف پرداخته و تغییرات زیادی را مشاهده کرده اند. برای مثال، کامل بودن اطلاعات فشار خون بین 0.1 و 51 درصد متغیر است. به دلیل تفاوت ها در سیستم های اندازه گیری، ثبت و اطلاعات و دیدکاه های بالینی، کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک بسیار متغیر است. از این روی، ارایه فرضیاتی در مورد یک دیتابیس مبتنی بر EHR بر اساس فرضیات دیگر غیر منطقی است.ما نیازمند روش های سیستماتیک برای ارزیابی کیفیت مجموعه داده های پرونده های سلامت الکترونیک برای یک کار تحقیقاتی معین می باشیم. مقاله مروری ما از مقالات دیگر از نظر هدف تفاوت دارد. مقالات مروری قبلی به بررسی یافته های مربوط به کیفیت پرداخته اند، در حالی که این مقاله به بررسی روش هایی میپردازد که برای ارزیابی کیفیت داده ها استفاده شده اند. در حقیقت، مقالات قبلی صریحا محدود به مطالعاتی بوده اند که این مطالعات به استفاده از یک معیار مرجع متکی بوده است، در حالی که ما در عوض به بررسی طیف وسیعی از روش های ارزیابی کیفیت داده ها می پردازیم. این مرور منابع یک مدل مفهومی تجربی را از ابعاد کیفیت داده های پرونده سلامت الکترونیک توسط محققان بالینی و یک خلاصه و نقدی از روش های مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت داده های پرونده سلامت الکترونیک به خصوص در زمینه استفاده مجدد از داده های بالینی برای تحقیقات، ارایه می کند. هدف ما توسعه یک دانش سیستمی از رویکرد هایی است که برای تعیین مناسبت داده های پرونده الکترونیکی سیستم برای اهداف تحقیقاتی خاص استفاده می شود. بخشی از مقاله انگلیسی: As the adoption of electronic health records (EHRs) has made it easier to access and aggregate clinical data, there has been growing interest in conducting research with data collected during the course of clinical care.1 2 The Natonal Institutes of Health has called for increasing the reuse of electronic records for research, and the clinical research community has been actively seeking methods to enable secondary use of clinical data.3 EHRs surpass many existing registries and data repositories in volume, and the reuse of these data may diminish the costs and inefficiencies associated with clinical research. Like other forms of retrospective research, studies that make use of EHR data do not require patient recruitment or data collection, both of which are expensive and time-consuming processes. The data from EHRs also offer a window into the medical care, status, and outcomes of a diverse population that is representative of actual patients. The secondary use of data collected in EHRs is a promising step towards decreasing research costs, increasing patient-centered research, and speeding the rate of new medical discoveries. Despite these benefits, reuse of EHR data has been limited by a number of factors, including concerns about the quality of the data and their suitability for research. It is generally accepted that, as a result of differences in priorities between clinical and research settings, clinical data are not recorded with the same care as research data.4 Moreover, Burnum5 stated that the introduction of health information technology like EHRs has led not to improvements in the quality of the data being recorded, but rather to the recording of a greater quantity of bad data. Due to such concerns about data quality, van der Lei6 warned specifically against the reuse of clinical data for research and proposed what he called the first law of informatics: ‘[d]ata shall be used only for the purpose for which they were collected’. Although such concerns about data quality have existed since EHRs were first introduced, there remains no consensus as to the quality of electronic clinical data or even agreement as to what ‘data quality’ actually means in the context of EHRs. One of the most broadly adopted conceptualizations of quality comes from Juran,7 who said that quality is defined through ‘fitness for use’. In the context of data quality, this means that data are of sufficient quality when they serve the needs of a given user pursuing specific goals. Past study of EHR data quality has revealed highly variable results. Hogan and Wagner,8 in their 1997 literature review, found that the correctness of data ranged between 44% and 100%, and completeness between 1.1% and 100%, depending on the clinical concepts being studied. Similarly, Thiru et al, 9 in calculating the sensitivity of different types of EHR data in the literature, found values ranging between 0.26 and 1.00. In a 2010 review, Chan et al10 looked at the quality of the same clinical concepts across multiple institutions, and still found a great deal of variability. The completeness of blood pressure recordings, for example, fell anywhere between 0.1% and 51%. Due to differences in measurement, recording, information systems, and clinical focus, the quality of EHR data is highly variable. Therefore, it is generally inadvisable to make assumptions about one EHR-derived dataset based on another. We need systematic methods that will allow us to assess the quality of an EHR-derived dataset for a given research task. Our review primarily differs from those highlighted above in its focus. The previous reviews looked at data quality findings, while ours instead focuses on the methods that have been used to assess data quality. In fact, the earlier reviews were explicitly limited to studies that relied on the use of a reference standard, while we instead explore a range of data quality assessment methods. The contributions of this literature review are an empirically based conceptual model of the dimensions of EHR data quality studied by clinical researchers and a summary and critique of the methods that have been used to assess EHR data quality, specifically within the context of reusing clinical data for research. Our goal is to develop a systematic understanding of the approaches that may be used to determine the suitability of EHR data for a specific research goal. قیمت فایل فقط 9,900 تومان برچسب ها : مقاله روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت , جزوه , تحقیق روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت

 • مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

  مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت دریافت مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت مبانی نظری خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 101 فرمت فایل…

 • بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی

  بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دریافت بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی بررسی میزان رعایت استانداردها در واحد مدارک پزشکی بیمارستان‌های آموزشی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 91 فرمت فایل…

 • مقاله بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا

  مقاله بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا دریافت مقاله بررسی یكی از بلندترین ساختارهای تقویت شده باتركیبات زمین دراروپا دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مقاله بررسی…

 • تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده

  تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده دریافت تكنیك های ترمیم فاجعه ها در سیستم های پایگاه داده دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 56 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 مقدمه گسترش…

 • تحقیق درباره ورزش هاکی (روی چمن، روی یخ)

  تحقیق درباره ورزش هاکی (روی چمن، روی یخ) دریافت تحقیق درباره ورزش هاکی (روی چمن، روی یخ) دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 فایل ورد هاکی فایل تحقیق هاکی تحقیق…

 • پاورپوینت برج هرست

  پاورپوینت برج هرست دریافت پاورپوینت برج هرست دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 6380 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 120 برج هرست (معماری پایدار) و پلانها قیمت فایل فقط 16,500 تومان تمامی اطلاعات برج هرست در این فایل…

 • بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

  بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا دریافت بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد كه هر…

 • کارآموزی کشاورزی شركت تعاونی تولید كشاورزی

  کارآموزی کشاورزی شركت تعاونی تولید كشاورزی دریافت کارآموزی کشاورزی شركت تعاونی تولید كشاورزی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 با عنایت به اینكه در روستاهای كشور اراضی به صورت…

 • پاورپوینت اقتصاد و ورزش

  پاورپوینت اقتصاد و ورزش دریافت پاورپوینت اقتصاد و ورزش دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 800 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود پاورپوینت با موضوع اقتصاد و ورزش، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل…

 • مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه با موضوع خودکارآمدی تحصیلی (فصل دوم تحقیق) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 64 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی (فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی)

  پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی (فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دریافت پاورپوینت رفتار سازمانی در سطح جهانی (فصل دوم کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی) دسته:…

 • همه چیز در مورد فسیل

  همه چیز در مورد فسیل دریافت همه چیز در مورد فسیل این تحقیق حاوی مطالب مفید و کاملی در مورد فسیل می باشد که در 37 صفحه به صورت منظم تنشیم شده است دسته بندی زمین شناسی و نفت بازدید…

 • پاورپوینت و اسلاید کامل در مورد تراتریوم با جزئیات کامل و دقیق

  پاورپوینت و اسلاید کامل در مورد تراتریوم با جزئیات کامل و دقیق دریافت پاورپوینت و اسلاید کامل در مورد تراتریوم با جزئیات کامل و دقیق دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3086 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق دینداری و طلاق دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 مبانی نظری وپیشینه تحقیق دینداری وطلاق قیمت…

 • مقاله بررسی مجدد مسائل و مشکلات نابکار

  مقاله بررسی مجدد مسائل و مشکلات نابکار دریافت مقاله بررسی مجدد مسائل و مشکلات نابکار بررسی مجدد مسائل و مشکلات نابکار من تالیف Rittel و Weber در زمینه مسائل نابکار را مجددا بررسی کردم و آن را به تئوری های…

 • آموزش کامل و جامع زبان برنامه نویسی html

  آموزش کامل و جامع زبان برنامه نویسی html دریافت آموزش کامل و جامع زبان برنامه نویسی html دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 881 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 آموزش زبان برنامه نویسی HTML از صفر…

 • دانلود کارآموزی چاپ

  دانلود کارآموزی چاپ دریافت دانلود کارآموزی چاپ دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 دانلود کارآموزی چاپ قیمت فایل فقط 9,350 تومان نام فایل : کارآموزی چاپ فرمت :…

 • گزارش اصول و ترتیب انجام احداث ساختمان

  گزارش اصول و ترتیب انجام احداث ساختمان دریافت گزارش اصول و ترتیب انجام احداث ساختمان این فایل به مراحل انجام احداث ساختمان می پردازد دسته بندی کارآموزی بازدید ها 164 فرمت فایل doc حجم فایل 3.433 مگا بایت تعداد صفحات…

 • کتاب عربی (2)

  کتاب عربی (2) دریافت کتاب عربی (2) دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3988 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 152 کتاب عربی(2) قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب عربی(2)/ سال دوم دبیرستان/کلیه رشته ها/به استثنای رشته…

 • دانلود تحقیق علم رباتیک 45 ص

  دانلود تحقیق علم رباتیک 45 ص دریافت دانلود تحقیق علم رباتیک 45 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 دانلود علم رباتیك 45 ص تحقیق علم رباتیك 45 ص…

 • تشخیص امضا

  تشخیص امضا دریافت تشخیص امضا در نظام اداری، بخش‏های زیادی به ویژه در زمینه‏های تجاری، مانند بانک‏ها، مؤسسات و سازمان‏ها خواهان روش‏هایی برای تعیین هویت افراد هستند تشخیص هویت در زمینه‏های بسیاری همچون دسترسی به پایانه‏های رایانه‏ای، استفاده از کارت‏های…

 • مبانی نظری و پیشینه مدیریت ریسک اعتباری

  مبانی نظری و پیشینه مدیریت ریسک اعتباری دریافت مبانی نظری و پیشینه مدیریت ریسک اعتباری دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 308 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 84 مبانی نظری و پیشینه مدیریت ریسک اعتباری قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و خلاقیت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و خلاقیت دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و خلاقیت دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 556 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 تعریف های هوش…

 • دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم گیاهی

  دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم گیاهی دریافت دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم گیاهی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 دانلود بیماریهای مهم گیاهی تحقیق بیماریهای مهم گیاهی مقاله بیماریهای مهم گیاهی…

 • طرح آماده ون یکاد برای آرتکم و اتوکد

  طرح آماده ون یکاد برای آرتکم و اتوکد دریافت طرح آماده ون یکاد برای آرتکم و اتوکد طرح ون یکاد قابل اجرا به روش های vBit، کف، تراشی با فرمت های آرتکم و اتوکد دسته بندی فایل های لایه باز…

 • گزارش کارآموزی حسابداری بانک

  گزارش کارآموزی حسابداری بانک دریافت گزارش کارآموزی حسابداری بانک دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 گزارش کارآموزی بانک رشته حسابداری فرمت doc تعداد 89 قیمت فایل فقط 9,900…

 • سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP

  سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP دریافت سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 369 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • لینک خرید و دانلود تحقیق تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن

  لینک خرید و دانلود تحقیق تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش برای ساخت آن دریافت لینک خرید و دانلود تحقیق تحقیقی بر روی پروتئینهای گیاهی هیدرولیز شده (HVP) با هدف تولید و پوشش…

 • مبانی نظری ساختارمکانیزمهای دفاعی

  مبانی نظری ساختارمکانیزمهای دفاعی دریافت مبانی نظری ساختارمکانیزمهای دفاعی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 151 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 153 مبانی نظری ساختارمکانیزمهای دفاعی قیمت فایل فقط 20,900 تومان مبانی نظری ساختارمکانیزمهای دفاعی توضیحات: فصل…

 • پاورپوینت بررسی فرایند تخمیر شیر

  پاورپوینت بررسی فرایند تخمیر شیر دریافت پاورپوینت بررسی فرایند تخمیر شیر دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 918 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 114 پاورپوینت فرایند تخمیر شیر در 114اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت…

 • ابزار كاوش در اینترنت چیست و انواع موتورهای کاوش در اینترنت

  ابزار كاوش در اینترنت چیست و انواع موتورهای کاوش در اینترنت دریافت ابزار كاوش در اینترنت چیست و انواع موتورهای کاوش در اینترنت دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36…

 • مالیات

  مالیات دریافت مالیات وجوهی همچون مالیات بر درآمد املاک، حقوق ، ارث و مشاغل که دولت برای تامین هزینه‌های خود از اشخاص اخذ می‌کند، مالیات نامیده می‌شود مردم جامعه‌ای که از طریق درآمدهای مالیاتی اداره می‌شود از دولت پاسخ می‌خواهند…

 • دانلود پاورپوینت لاتین با عنوان Information Systems: Concepts and Definitions

  دانلود پاورپوینت لاتین با عنوان Information Systems: Concepts and Definitions دریافت دانلود پاورپوینت لاتین با عنوان Information Systems: Concepts and Definitions این فایل شامل 30 اسلاید بوده و بخشهای کلی زیر را در برمی گیرد  Information Systems Concepts and…

 • طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار اینونتور

  طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار اینونتور دریافت طراحی و مونتاژ بازو در نرم افزار اینونتور اتودسک اینونتور (به انگلیسی Autodesk Inventor) یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه است که توسط شرکت اتودسک ارائه شده است دسته بندی مکانیک…

 • پاورپوینت فضای پایانه

  پاورپوینت فضای پایانه دریافت پاورپوینت فضای پایانه دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 31806 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 115 پاورپوینت 115 اسلایدی جامع پیرامون تمام موارد مرتبط با معماری پایانه ها پاورپوینت هدیه تحت نام ترمینال TWA…