تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

دریافت

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

140
فرمت فایل

doc
حجم فایل

518 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

134

15,400 تومان
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 بیان مسأله 4 3-1 اهمیت تحقیق. 5 4-1 اهداف تحقیق. 6 5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6 6-1 فرضیه های تحقیق. 7 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 12 2-2 ساختار سرمایه 12 3-2 استراتژی تأمین مالی. 13 4-2روش های تأمین مالی. 14 1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14 2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14 3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15 5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16 6-2 هزینه تأمین مالی. 17 7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18 8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19 1-8-2 دیدگاه سود خالص… 19 2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20 3-8-2 دیدگاه سنتی. 21 4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22 5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25 6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26 9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29 1-9-2 گروه صنعت.. 29 2-9-2 اندازه شرکت.. 29 3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30 4-9-2 سود آوری. 30 5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31 6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31 7-9-2 اهرم عملیاتی. 32 8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33 9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33 10-2 تحقیقات داخلی. 35 11-2 تحقیقات خارجی. 37 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 40 2-3 روش تحقیق. 40 3-3 اهداف تحقیق. 41 4-3 فرضیات تحقیق. 41 5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42 6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43 7-3 جامعه آماری. 44 8-3 نمونه آماری. 45 9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46 10-3 واکاوی داده ها 46 11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46 12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 52 2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52 1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53 2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53 3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54 4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54 5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55 6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57 3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58 1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58 2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59 3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59 4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60 5-3-4تحلیل رگرسیون. 61 6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63 4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64 1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65 2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66 3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66 4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67 5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68 6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70 5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71 1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72 2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72 3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73 4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74 5-5-4تحلیل رگرسیون. 75 6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77 6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78 1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79 2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79 3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80 4-6-4تحلیل رگرسیون: 81 5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83 7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84 1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85 2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86 3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86 4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87 6-7-4تحلیل رگرسیون: 88 7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90 8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92 1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92 2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93 3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94 4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94 5-8-4تحلیل رگرسیون. 95   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 99 2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99 2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100 3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100 4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101 3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101 4-5 پیشنهادات کاربردی. 102 5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی: 116 منابع لاتین: 118 چکیده انگلیسی: 120       جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28 جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53 جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54 جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55 جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55 جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56 جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57 جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59 جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59 جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 60 جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60 جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61 جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62 جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62 جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63 جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64 جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65 جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66 جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 67 جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67 جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68 جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69 جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69 جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70 جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71 جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72 جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73 جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 74 جدول 28-4 آزمون استقلال  برای مانده ها 74 جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75 جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75 جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76 جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77 جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78 جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79 جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80 جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 81 جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82 جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82 جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83 جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84 جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85 جدول 42-4  نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86 جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها (  در مقابل ) 87 جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87 جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 88 جدول 46-4 نتایج  برازش مدل رگرسیونی. 89 جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89 جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90 جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91 جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93 جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93 جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 94 جدول 53-4 نتایج  پردازش مدل رگرسیونی. 95 جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95 جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96 جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97       نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص… 20 نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی. 21 نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی. 22 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42     چكیده: تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.                       مقدمه: در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایهبررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایهدانلود و خرید تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایهسازه هامتغیرهای تأخیریساختار سرمایه

 • دانلود تاریخچه علم حسابداری (یا در ایران یا در جهان) و اهمیت و عوامل موثر بر حسابداری در بنگاه های اقتصادی

  دانلود تاریخچه علم حسابداری (یا در ایران یا در جهان) و اهمیت و عوامل موثر بر حسابداری در بنگاه های اقتصادی دریافت دانلود تاریخچه علم حسابداری (یا در ایران یا در جهان) و اهمیت و عوامل موثر بر حسابداری در…

 • پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول

  پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول دریافت پاورپوینت هزینه یابی دوره عمر محصول دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان هزینه یابی دوره عمر محصول در حجم 24 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل چکیده، مقدمه، تاریخچه، دوره عمر،…

 • پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت

  پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت دریافت پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 118 فرمت فایل docx حجم فایل 15 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • تحقیق شكل گیری اسراییل

  تحقیق شكل گیری اسراییل دریافت تحقیق شكل گیری اسراییل یهودیت در بخش دین وتفکر بر خلاف نژاد و نسب ،سابقه ای طولانی دارد اگر چه گروهی برآنند که این یهودیت دینی، همان یهودیت نژادی است اما بایدگفت که امروزه از…

 • کتاب 101 نکته کاربردی در بازاریابی اثربخش

  کتاب 101 نکته کاربردی در بازاریابی اثربخش دریافت کتاب 101 نکته کاربردی در بازاریابی اثربخش دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 210 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 کتاب 101 نکته کاربردی در بازاریابی اثربخش…

 • تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم

  تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم دریافت تحقیق اثر اقلیمی خاكی بر مبنای محصول بذر اسفرزه، بارهنگ و پسیلیوم دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • تغییرنام درایوها

  تغییرنام درایوها دریافت تغییرنام درایوها برنامه تغییرنام درایوها به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 179 فرمت فایل rar حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان   فایل مربوط حاوی…

 • ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی

  ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی دریافت ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 هدف اصلی این نوشتار بررسی « ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی…

 • مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر

  مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر دریافت مجموعه توریستی – تفریحی دریاچه گلهر دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 4984 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 210 در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است…

 • چالز جنكز

  چالز جنكز دریافت چالز جنكز دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 چالز جنكز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است وی در سال 1977 كتابی…

 • معماری فضای سه بعدی

  معماری فضای سه بعدی دریافت معماری فضای سه بعدی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 معماری فضای سه بعدی قیمت فایل فقط 11,000 تومان معماری فضای سه بعدی گرافیك سه بعدی…

 • پاورپوینت تینا سولیوم

  پاورپوینت تینا سولیوم دریافت پاورپوینت تینا سولیوم دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 دانلود پاورپوینت تینا سولیوم بررسی تینا سولیوم پاورپوینت جامع و کامل تینا سولیوم کاملترین پاورپوینت تینا سولیوم پکیج…

 • بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

  بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) دریافت بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی) دسته بندی حسابداری بازدید ها 123 فرمت فایل doc حجم فایل 81…

 • کتاب فنون فروش

  کتاب فنون فروش دریافت کتاب فنون فروش دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1002 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 کتاب فنون فروش قیمت فایل فقط 9,900 تومان کتاب فنون فروش قیمت فایل فقط 9,900 تومان برچسب ها…

 • پاورپوینت علف هرز تلخه

  پاورپوینت علف هرز تلخه دریافت پاورپوینت علف هرز تلخه پاورپوینت علف هرز تلخه دسته بندی کشاورزی بازدید ها 121 فرمت فایل doc حجم فایل 11.758 مگا بایت تعداد صفحات فایل 64 15,400 تومان اکو فیز یو لوژی علف هرز تلخه…

 • ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce

  ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce دریافت ترجمه تحقیق در مورد تجارت الکترونیک همراه با متن انگلیسی Electronic commerce دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود پاورپوینت کار و کارگر

  دانلود پاورپوینت کار و کارگر دریافت دانلود پاورپوینت کار و کارگر در اول ماه مه ۱۸۸۶، پلیس شیکاگو با حمله به تظاهرات گسترده کارگران، که برای هشت ساعت کار در روز، و حق تشکیل اتحادیه های کارگری برپا شده بود،…

 • تحقیق کوهستان

  تحقیق کوهستان دریافت تحقیق کوهستان دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 ورزش كوهنوردى، با خطر همراه است، معمولاً بخشى از هر كتاب آموزش كوهنوردى، اختصاص به شناخت خطرهاى كوهستان و راه…

 • پاورپوینت مقاله نویسی علمی

  پاورپوینت مقاله نویسی علمی دریافت پاورپوینت مقاله نویسی علمی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 123 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 دانلود پاورپوینت مقاله نویسی علمی بررسی مقاله نویسی علمی پاورپوینت جامع و کامل مقاله نویسی علمی…

 • شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز

  شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز دریافت شناسایی عوامل موثر برسنجش تاثیرگذاری استفاده از سیستم آموزش غیر حضوری در دانشگاه شیراز تحقیق رشته کارشناسی ارشد مدیریت دسته بندی مدیریت بازدید ها 44…

 • کتاب مرجع طراحی یاتاقان ها

  کتاب مرجع طراحی یاتاقان ها دریافت کتاب مرجع طراحی یاتاقان ها دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 8688 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 640 این محصول کتاب زبان اصلی مرجع طراحی یاتاقان ها از مارسل دکر می باشد…

 • طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

  طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده دریافت طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 سبزی قیمت فایل فقط…

 • مقاله آموزشی زندگی امام علی (ع)

  مقاله آموزشی زندگی امام علی (ع) دریافت مقاله آموزشی زندگی امام علی (ع) علی بن ابیطالب به سرپرستی پسر عمویش پیامبر پرورش یافت و سپس شاگرد وی شد و اخلاق وروش او درباره زندگی و خلق فراگرفت و به ارث…

 • مقاله برق صنعتی

  مقاله برق صنعتی دریافت مقاله برق صنعتی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 101 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 300 دالنود تحقیق برق صنعتی و رله ها و ترانسفورماتورها و ترانزیستورها قیمت فایل فقط 16,500 تومان *مقاله برق…

 • بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

  بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر دریافت بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 95 فرمت فایل doc حجم فایل…

 • بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی

  بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی دریافت بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه پرسنل شركت رینگ سازی دسته بندی علوم…

 • مدیاپلیر

  مدیاپلیر دریافت مدیاپلیر برنامه پلیر فایل های flv به زبان سی شارپ دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها 136 فرمت فایل rar حجم فایل 281 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان   این فایل حاوی…

 • گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو

  گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو دریافت گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو گزارش کاراموزی تجزیه، تحلیل و طراحی ساختار سازمانی در شركت شهاب خودرو در 102 صفحه…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون…

 • حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2

  حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 دریافت حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 دسته بندی حسابداری بازدید ها 124 فرمت فایل zip حجم فایل 750 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 135…

 • پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری گرایش به داخل هزینه

  پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری گرایش به داخل هزینه دریافت پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری گرایش به داخل هزینه دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پیشینه پژوهش وچارچوب…

 • دانلود پاورپوینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو

  دانلود پاورپوینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو دریافت دانلود پاورپوینت معرفی مجموعه فرهنگی تی جیبائو اثر رنزو پیانو این پاورپوینت در 41 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است…

 • مقاله بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS

  مقاله بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS دریافت مقاله بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات D-FACTS بهبود بهره برداری و عملکرد خط برق با استفاده از ادوات DFACTS تحقیق…

 • پاورپوینت وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی

  پاورپوینت وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی دریافت پاورپوینت وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی پاورپوینت وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی دسته بندی علوم…

 • تاثیر فضای آموزشی بر دانش آموزان

  تاثیر فضای آموزشی بر دانش آموزان دریافت تاثیر فضای آموزشی بر دانش آموزان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 کارشناسان تربیتی شرایط متعادل فضای آموزشی لازم برای هر…